ONLINE DOCTOR CONSULTATION - BOOK AN APPOINTMENT

Dec 22, 2019

rasashala


 Rasashala Medicines 


Arka pushpadi Yoga;;Ref: Vangasen
Ingredients:
1.Shweta Arka Pushpa roasted chicken n mustard( sarshapa tail)
2.Gud -jaggery


 Abhrak Bhasma yog------Abhraka bhasma Yoga -
Reg: Brihathyoga chinthamani
Ingredients- Abhrak bhasma (shataputi) , Haridra, Triphala

Agnikumar ras@ VAIDYACHINTHAMANI...


Amladhya lauh... reff:Rasendra saara sangraha...Ingredients:Lauhwbhasma,Kana, Dhatri, sita

Bakuchyadi Lepam “Switra Roga Orakarana”-Vrinda Madhav


BHRAMA NASHINI YOGA ...
Ref: VANGASEN.


Ayushkara yoga --Aayushkar YogRed: Agnipurana;;;;Ingredients:musta, Rajani, Daruharidra, Ugra.


Bhringamalaki / Bhringarajadi choorna-------Bringarajadi Churna;;Red: Baishajya Rathnavali
Ingredients: Keshraja , Dhatri , Tila

Chincha paanakam
Red: Bhaishajya Kalpana
Ingredients:
Chincha , Sita , maricha , jeeraka, saindhava lavanam


Chandranshu Ras-----Reg - Vangasen
Ingredients- kajjali, Vanga bhasma , Abhrak bhasma, louha bhasma
Bhavana with Kumari SwarasDHANYAPANCHAK ...
ref: Bhaishajya Rathnavali , Chakradatta...
Dhanya, Nagar(Shunti) , Mustha, sariva, Bilva phal majja ...

Dhatri chatussama avaleha------
Dhatri Chatussamavalehyam - Ref: Vangasen
Ingredients:
Dhatri, shatavari, sita & MadhuDrakshadi guti ...
Ref: Vaidyachinthamani
Ingredients:
Rasasindhoor,
Draksha , Khajur, chironji,chaturjatak, yesti, musli, chandan, Jaiphal &pavad ( chakramardha)


Drakshadi gutika -Drakshadi Gutika;;;Ingredients:Ras Sindhura Draksha Chaturjatak Yesti Pavad  R.chandan  Kajur  Piyala  Musali  Jatiphala
Reff: VaidyachinthamaniSnatugathavata prakaran
Drakshadi vati ...
draksha, Pathya , sita
 

Erandadi Gutika - ref: Brihat Nighantu Rathnakar;
Ingredients-
Eranda beeja majjaa ,sita, nager


Gandhaka rasayana ---Gandhak Rasayan...
Ref: Vaidyachinthamani
Ingredients:
Shuddha Gandhak,
Triphala ,
Loha bhasma ,
Shudh Ghee,
Madhu


Gandhak Kalpa ...red:Ayurvedaprakashika...
Sudha gandhaka,
Brigaraj,
Phalatrika,
Go gritam,
Madhu... all equal quantities

Guduchyadi Yog - Reff: Vangasen
Guduchi, apamarga, Urga, nager, shatavari, pathya, vidanga , shankha pushpi-


Guduchyadi Modak...
reff: Bhava prakasha
Ingredients:
Guduchi, Guda, Madhu & Gritham...


Guduchyadi rasayana -Guduchyadi Rasayan...
Ref : Vangasen, Bhaishajya rathnavali,Brihath Nighantu
Ingredients:
Guduchi , Apamarg,Vidanga, pathya ( Harithaki) , Vacha , shankhapushpi, shatavari, Sunti ( nagara)


Hridayarnava Ras
Ref: RASATARANGINI
INGREDIENTS: kajjali, Sudhha Tamra Bhasma,
BHavana with: Triphala kashaya,kakamachi kashaya... alternate bhavanas...Hemadri rasa ---Hemadri Ras -ref: Basavarajeeyam.Kajjali 1:2 parad & gandhak ,Louh bhasma 1 part ,
Triphala 3 parts ,Sita equal to all ...
Indravaruni Yoga...
Ref: Vaidyachinthamani... vatarog prakaran ...

kajjali--Preparation of kajjali...Dwiguna kajjali...
Parad 100 Grms
Gandhaka 200 Grms

Kalagnirudra rasa

kanadi churna----Kanadi churna
Reff: Vaidya chinthamani-
Ingredients: kana, Jeeraka, saidhava lavana

Karshyapotaka rasa

kuberaksha vati ------Kuberaksh vati reff... Vaidya chinthamani
Ingredients- Gritha brishta Hingu, Lashuna, Gogritam, Kuberakshaphalamajjaa


Preparing  ref   laghusuta shekhara rasa ;;; rasaratna sangraha  ingredients
1.Sudha gairika
2.Nagar-shunti
3.Nagavalli swaras


Lekhaniya Rasakriya ...
Ref:Sarangadhar Samhitha


Lohadi Guggulu ...
Reff: Bhaishajyarathnavali...


lokanatha rasa-Loknath Ras
Red: Vaidyachinthamani
Astasanskaritha parad, Sudha Gandhaka, kapardha, shankh, Tankan & Godugdhaa...Mrigank ras -continuation of Mrigank ras - from last weeks preparation-
Reff: Vaidyachinthamani...
Ingredients:
Astasanskarita parada , Astasodhita Gandhak, swarna patra, Muktha & Tankana..

Nagarjunabhra rasa

Nishada vati ...Ref: vagbhat:
In all kushta rogas ...
Ingredients:
Nisha
Nagara, tuvaraka beeja majja,chitrakamula, vayuvidanga, pippali, swarnamakshika bhasma...pippalyadi churna

Rakta mokshana with jaloka in verocose Ulcer.

Rudra Ras ...
ingredients: Kajjali- Nagavalli Swaras Bhavana...
Ref : Vaidyachintamani- Arbuda prakarana ..


.
Roudra ras ...
reff- rasachandamshu
Ingredients: sudha Parad & shudha gandhak, bhavana with Bala, punarnava, meghanatha Swaras, + puppali- then bhavana with gomutra...
then subjected to laghu puta..


Shankhadi Vati - “Netraroga Prakarana”

Sapthamrit lauh
Ref: Vaidyachinthamani
Ingredients: lauh bhasma, Dhatri, yesti,pathya,vibhitaki,gogritam & honey


Sapthamritha loha- Navamritha loha
Red : Rasa Samhitha
Loha bhasma
Yesti
Triphala
Praval pisti
+
Yashada bhasma
Grita & MadhuShatamulyadi Louha...
Reff: Bhaishajya Rathnavali
Ingredients:
Shatavari, sarkara, dhanyaka, Nagakesar, swetha chandana, pathya, vibhitaki, dhatri, Nagara, mareecha, Kana, vidanga, chitrakamula, swetha tila, musthaka;- all equal parts , & louh bhasma ( equal to all)


Shudha Vishamushti yoga

Sukshma Triphala
Ingredients: Triphala & Kajjali


Shilajathu Churna
Ref:VAIDYACHINTHAMANI
Prameha Prakaran

shilajitwadi loha

Swarnadi Varthi
Reg: Rasarathna samuchai
Ingredients: Swarna bhasma ,
Parad , kapardhik bhasma , puthi karanja patra Swaras


sowbhagyadi vati ;; Ref: RASATANTRASARA SIDDAYOG SANGRAHA ...


Talakeshwara rasa----reff - Vaidya chinthamani
Ingredients-
Rasa sindhur, Abhrak bhasma, vanga bhasma& lauh bhasma...

Trailokyamohana Ras ...
reff: Rasa Chandamsu, rasendrachintamani...
ingredients: Vanga bhasma, Muktha bhasma & shilaajeeth...bhavana with Pashanabadha kashayam,
Kumari,
Murva , triphala kada bhavanas laterTrijatakadi vati

TRINETHRA RAS...
Ref: Vaidyayogchinthamani...
 parada  gandhaka abhraka  all equal quantities... @ HEART /Hridai...


vata rakshasa rasa Vyadhiharan Ras

Vrukka shulanthak vati
Red: RASATANTRASARASIDDA SANGRAHA
Ingrediants
Yavakshara
Sarjakshara
Tankanbhasma
Navasadara
Krishnalavana
Hingu
Pudina phool

Kumari swaras


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts