ONLINE DOCTOR CONSULTATION - BOOK AN APPOINTMENT

Nov 8, 2012

Amrutaprasha ghruta


Amrutaprasha ghruta
(A.H., Cikitsasthana, 3, 93-97 ½)

Ingredients: Jivanti, Kakoli, Ksirakakoli, Meda, Mahameda, Mudgaparni, Masaparni, rsabhaka, Jivaka, Rddhi, Vrddhi, Madhuka, Sunthi, vari, Vira, Punarnava, bala, Bharngi, Svagupta, Sathi, tamalaki, Kana, Srngataka, Payasya, Salaparni, Prsniparni, Brhati, kantakari, Goksura, Draksa, Aksoda, Sarpi, Ksira, Dhatrirasa, Vidari rasa, Iksu rasa, Chagamamsa rasa, Madhu, Sarkara, Marica, Tvak, Ela, patra, Kesara.

Indications: trsna, daha, jvara, raktapitta, kasa, svasa, ksataksina, vyadhikarsita nastasukra.

Dose: 12 g.

Anupana: warm milk, warm water.

Company
Presentation
Rs.P.
A.V.P.
250 gm
74-00
Bhuvanendra
200 gm
70-00
Everest
175 gm
60-00
Gururaja
100 ml
75-00
K.A.P.L.
250 gm
86-00
Kottakkal
400 ml
77-90
Nagarjuna
100 gm
46-00


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

ayurvedic immunity booster