.

.

Nityananda rasaNityananda rasa
(B.R. Slipada rogadhikara , 30-38)

Ingredients : Hingulottha parade, Gandhaka, Ramra bhasma, Kansya bhasma, Vanga bhasma, Haratala bhasma, Sasyaka bhasma, Sankha bhasma, Kapardika bhasama, Trikatu, Triphala, Loha bhasma, Vidanga,  Saindhava lavana, Sauvarcala lavana, Vidalavana, Smudra lavana, Audbida lavana, Cavya, Pippali mula, Vaca, Karpura, Patha, Devadaru, Ela  Nisotha, Citraka, Danti.

Indications : slipada, arbuda, gandamala, apaci, varatakta, antravrddhi.

Dose : 250 to 500 mg. b.i.d.

Anupana : water , gomutra.

Company
Presentation
Rs.P.
Baidyanath
  Tamra bhasmayukta
 Raupya bhasma yukta

20 tab
40 tab

24-00
34-00
Dabur
60 tab
52-00
Dindayal
5 gm
23-00
Ganga
100 gm
105-00
Gururaja
10 gm
40-00
Jantayu
5 gm
19-00
Unjha
5 gm
18-00

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts