ONLINE DOCTOR CONSULTATION - BOOK AN APPOINTMENT

Oct 6, 2012

Eladi tailamEladi tailam  (S.Y. Taila yoga prakaram)

Ingredients: Suksma Ela, Brhadela, Turuska, Kustha, Phalini, Jatamamsi, Dhanyaka, Sprkka, Coraka, Cincapatra, Tagara, Stauneyaka, Jatipatra, Rasa, Sukti bhasma, Vyaghranakhi, Devadaru, Agaru, Srivestaka, Kumkuma, Candana, Gugglu, Devadhupa, Karpura, Punnaga, Nagakesara.

Indications: visa, vatakaphagna, varnya, kandu, pidika, kotha.

Usage: external application.

Company
Presentation
Rs.P.
A.V.P.
200 ml
80-00
Everest
100 ml
34-10
Gururaja
100 ml

K.A.P.L
100 ml
39-00
Nagarjuna
100 ml
52-00
Nanjangud
100 ml
50-00

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts