ONLINE DOCTOR CONSULTATION - BOOK AN APPOINTMENT

Oct 19, 2012

Ekangavira rasa

Ekangavira rasa (R.R.S. 458)

Ingredients : Suddha gandhaka, Mrta suta, Kanta lauha bhasma, Vanga bhasma, Naga bhasma, Tamra bhasma, Abhra bhasma, Tiksna bhasma, Nagara, Marica, Kana, Vara drava, Vyosa drava, Nirgundidrava, Vahnidrava, Markavajadrava, Sigru drava, Kustha drava, Dhatri drava, Visamustirasa, Arka rasa, Hata rasa, Ardraka rasa.

Indications : ardita, dhanuvata, avabahuka, vataroga.

Dose : 125 mg.

Anupana : ardraka svarasa.

Company
Presentation
Rs.P.
Amrita
50 tab
42-50
Arya
40 ml
36-00
Aushadhi
60 tab
49-00
Baidyanath
20 tab
25-00
Chirayu
5 gm
37-00
Dabur
40 tab
39-00
Dhanwantri
20 tab
19-00
Dindayal
5 gm
36-00
Ganga
10 gm
53-00
Gurukul
2.5 gm
18-00
Jantayu
5 gm
35-00
Manil
25 tab
17-50
Unjha
3 gm
22-00
Zandu
70 tab
55-00

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts