ONLINE DOCTOR CONSULTATION - BOOK AN APPOINTMENT

Oct 23, 2012

Drakshadi churna


Drakshadi churna (Vaidyayogaratnavali)

Ingredients : Draksa, Laja, Sitopala, Madhuka, Kharjura, Gopi, Tuga, Hrivera, Amalaka, Abda, Candana, Kana, Usira, Tvak, Ela, Patra, Naga, kesara, Valla, Goksura, Dhanya, Nagara, Sathi, Karpura, Talisaka, Sarkara.

Indications : agni mandya, chardi, ksayaja kasa..

Dose : 3 to 6 g.

Anupana : satavari svarasa, usira kasaya, honey, water.

Company
Presentation
Rs.P.
 Sandu
50 gm
25-00
Zandu
50 gm
26-00


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts