Oct 23, 2012

Kapardika bhasma


Kapardika bhasma (Varatika bhasma) A.P. 2,  299 )

Ingredients : Sudha kapardika, Kanjika,

Indications :  agnimandya, parinamasula, grahani, rajayaksma, karnasrava, netraroga, sphota.

Dose : 250 mg.

Anupana : vasa svarasa, nimbu svarasa, trikatu kasaya, udumbara rasa.

Company
Presentation
Rs.P.
Aushadhi
10 gm
21-00
Baidyanath
10 gm
26-00
Chirayu
5 gm
15-50
Dabur
5 gm
22-00
Dhanwantri
10 gm
20-00
Dhootapapeshwar
10 gm
22-00
Dindayal
5 gm
16-00
Ganga
5 gm
12-00
Gurukul
10 gm
30-00
Jantayu
5 gm
13-00
Manil
10 gm
14-25
Swadeshi
10 gm
18-00
Unjha
5 gm
12-00
Zandu
10 gm
25-00


Mukta- sukti pisti


Mukta- sukti pisti (S.Y.S.)

Ingredients : Mukta, Sukti, Nimbu rasa.

Indications : ksaya, svasa, kasa, jirna jvara, netradaha, hrdroga, pittatisara, daha, pittaja, parinamasula, amlapitta, rakta and sveta pradara.

Dose : 250 to 500 mg.

Anupana : honey, milk, butter.

Company
Presentation
Rs.P.
 Baidyanath
2.5 gm
14-00
Chirayu
5 gm
19-00
Dabur
5 gm
28-00
Dhanwantri
5 gm
18-00
Dindayal
5 gm
21-00
Jantayu
5 gm
20-00
Manil
10 gm
18-00
Unjha
5 gm
19-00
Zandu
10 gm
22-00


Rasa parpati


Rasa parpati
(B.R. Grahanirogadhikara , 414-416)

Ingredients : Suddhasuta, Sodhita gandhaka

Indications : Sula, grahani, atisara, pravahika, gulma,sotha, kamala, pandu, jvara, amavata, arsa, kustha.

Dose: 250 mg. Dose may be increased graduallu upto 1125 mg.

Pathya : milk , butter milk, jiraka kvatha.

Anupana: water, salt.

Company
Presentation
Rs.P.
 Baidyanath
5 gm
20-00
Chirayu
5 gm
18-00
Dabur
5 gm
24-00
Dindayal
5 gm
19-00
Ganga
50 gm
80-00
Gurukul
5 gm
23-00
Jantayu
10 gm
28-00
Manil
5 gm
20-50
Prabhat
10 gm
15-00
Unjha
5 gm
19-00
Zandu
5 gm
25-00


Panchamrta parpati

Panchamrta parpati
(B.R.Grahanirogadhikara,461-464)

Ingredients: Gandhaka. Rasa. Lauha, Abhtaka, Tamra.

Indications : grahani, arsa, chardi, atisara, jvara.

Dose: 125 to 250 mg. This may be increased gradually up to 750 mg.

Anupana: honey, ghee, bhrsta jiraka curna.

Company
Presentation
Rs.P.
Aushashi
2 gm
16-00
Baidyanath
10 gm
55-00
Chirayu
5 gm
28-00
Dabur
5 gm
30-00
Dhanwantri
5 gm
20-00
Dhootapapeshwar
5 gm
25-00
Dindayal
5 gm
30-00
Ganga
50 gm
75-00
Gurukul
5 gm
30-00
Jantayu
10 gm
49-00
Manil
5 gm
19-00
Prabhat
10 gm
15-00
Sandu
3 gm
14-10
Unjha
3 gm
20-00
Zandu
5 gm
35-00

Vayu gutika

Vayu gutika
(S.Y. : Gutika yoga prakarana)

Ingredients : Trijataka, Trikatu, Vajranga, Karpura, Anjana, Jirakadvaya, Hribera, Dipyaka, Cinosana, Ksaradvaya, Satapatri, Vara, Jatiphala, Tankana, Kasturi, Ajnana, Satapuspika, Parada, Manahsila, Madhuka, Bhrngaraja, Hiravi, Pasupasika, Agraghahi, Hingula, Lavanga, Rasna, Kanta, Bhrngaraja.

Indications : svasa, kasa, hikka, ajirna, murccha.

Dose : 1 to 2 tab . b.i.d.

Anupana : jiraka with warm water.

Company
Presentation
Rs.P.
A.V.P
100 tab
191-00
Kottakkal
100 tab
108-90
Nagarjuna
50 tab
102-00

Sanjivani vati

Sanjivani vati  (S.S. Madhyamakhanda,7, 18-19)

Ingredients: Vidanga, Nagara, Krsna, Pathya, Amalaki, Bibhitaka, Vaca, Guduci, Bhallataka, Visa, Gomutra.

Indications : ajirna, gulma, visuci, sarpadamsa.

Dose : 125 mg.

Anupana : ardraka svarasa, warm water.

Company
Presentation
Rs.P.
Arya
40 tab
12-00
Aushadhi
60 tab
21-00
Baidyanath
40 tab
15-00
Chirayu
10 gm
22-50
Dabur
40 tab
15-00
Dhanwantri
10 gm
18-00
Dhootapapeshwar
50 tab
24-00
Dindayal
5 gm
14-00
Ganga
10 gm
16-00
Gurukul
10 gm
23-00
Jantayu
10gm
19-00
Manil
25 tab
12-50
Nagarjuna
100 tab
14-00
Sandu
25 tab
16-00
Unjha
10 gm
16-00
Zandu
150 tab
36-00

Mahasankha vati


Mahasankha vati

Ingredients : Kajjali, Sankhabhasma, Vatsanabha, Trikatu, Pancalavana.

Indications : kasa, bhagandara, tvakroga, pandu, meha.

Dose : 1 to 2 tabs.

Anupana : water.

Company
Presentation
Rs.P.
Baidyanath
40 tab
23-00
Chirayu
10 gm
25-50
Dabur
40 tab
22-00
Dhanwantri
40 tab
20-00
Ganga
10 gm
17-00
Gurukul
10 gm
26-00
Jantayu
10 gm
13-00
Prabhat
10 gm
10-00
Sandu
20 tab
30-00
Lashunadi vati


Lashunadi vati
( Vaidyajivanam, Ksayarogadicikitsa, 13)

Ingredients : Lasuna, Jiraka, Saindhava, Gandhaka, Sunthi, Marica, Pippali, Ramatha, Nimba rasa.

Indications : visucika, ajirna, atisara.

Dose : 1g.

Anupana : warm water.

Company
Presentation
Rs.P.
Amrita
20 gm
25-00
Arya
40 tab
24-00
Baidyanath
20 gm
48-00
Chirayu
25 gm
36-00
Dabur
40 tab
26-00
Dhanwantri
10 gm
18-00
Dindayal
10 gm
16-00
Ganga
10 gm
16-00
Gurukul
10 gm
28-00
Jantayu
10 gm
17-00
Manil
25 tab
17-00
Prabhat
10 gm
10-00
Sri Surya
30 gm
27-00
Swadeshi
10 gm
25-00
Unjha
10 gm
14-00
Zandu
10 tab
41-00


Popular Posts