.

.

B.A.M.S


B.A.M.S SUBJECTS
  
* Ist Year ---   1. Ayurveda Ithihasa
                              2. Padartha Vignan
                              3. Ashtanga Sangraha
                              4. Shareera Rachana 
                              5. Shareera Kriya

* 2nd Year --- 1. Dravyaguna Vignan
                              2. Rasa Shastra
                              3. Bhaishajya kalpana
                              4. Charaka Samhitha - 1
                              5. Roga vignana
                              6. Vikruthi Vignana
                              7. SwasthaVrittha

* 3rd Year ---  1. Kayachikitsa 1
                              2. Kayachikitsa 2
                              3. Kayachikitsa 3
                              4. Kayachikitsa 4 
                              5. Prasoothi Sthri Roga
                              6. Shalya Thantra
                              7. Shalakya Thantra
                              8. Agada Thantra
                              9. Charaka Samhita - 2
                             10. Koumarabhrithya

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts